Vyberte jazyk
Velikonoční Brunch
Upravit rezervaci

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Interhotel Olympik, a.s., IČO: 45272271, se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1429 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti poskytování ubytovacích hotelových služeb osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 1. Zaměstnanci Společnosti, bývalí zaměstnanci Společnosti, agenturní zaměstnanci přidělení k výkonu práce u Společnosti, uchazeči o zaměstnání u Společnosti.
 2. Členové volených orgánů Společnosti.
 3. Akcionáři Společnosti (příp. jejich zplnomocnění zástupci).
 4. Klienti Společnosti nebo potencionální klienti Společnosti, a to:
  • cestovní kanceláře a cestovní agentury even. jiné osoby (včetně jejich zaměstnanců, zástupců či jimi určených kontaktních osob), které uzavřely nebo plánují uzavřít smlouvu o poskytování ubytovacích či jiných hotelových služeb pro své zákazníky či jiné fyzické osoby (hosty Společnosti, kteří budou ubytováni v některém z hotelových zařízení Olympik anebo kterým budou poskytovány jiné hotelové služby ze strany Společnosti);
  • hosté Společnosti, tj. fyzické osoby, které uzavřely nebo plánují uzavřít se Společností smlouvu o poskytování hotelových služeb, nebo které budou v hotelových zařízeních Společnosti ubytováni anebo zde budou čerpat jiné hotelové služby na základě smlouvy uzavřené mezi Společností a cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, ev. jinou osobou.
 5. Dodavatelé zboží či služeb pro Společnost (včetně jejich zaměstnanců, zástupců či jimi určených kontaktních osob)

Osobní údaje shora uvedených kategorií subjektů údajů zpracovává Společnost jako správce.

Podrobnější informace pro jednotlivé kategorie subjektů údajů je uvedena zde.

Společnost nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči Společnosti následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo žádat Společnost o informaci o zpracování svých osobních údajů)
 • právo na opravu či doplnění svých osobních údajů (tj. právo žádat Společnost o provedení opravy nepřesného osobního údaje, který se týká příslušného subjektu údajů, nebo právo žádat o doplnění neúplných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají)
 • právo na výmaz - tzv. právo být zapomenut (tj. právo žádat Společnost o výmaz osobních údajů, které se týkají příslušného subjektu údajů, pokud jsou údaje zpracovávány protiprávně, pokud již nejsou potřebné nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a neexistují převažující oprávněného důvody Společnosti pro zpracování)
 • právo na omezení zpracování (tj. právo žádat, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů příslušného subjektu údajů pouze na jejich uložení, pokud zpracování je protiprávní, není již potřebné nebo pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování)
 • právo vznést námitku proti zpracování (tj. právo subjektu údajů vnést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování svých osobních údajů založenému na oprávněném zájmu, pokud Společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování převažující nad zájmem subjektu údajů nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků)

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu gdpr@olympik.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti (Sokolovská 615/138, 186 00 Praha 8). S ohledem na skutečnost, že zpracování osobních údajů Společností není zcela automatizované, nevzniká subjektům údajů právo na přenositelnost osobních údajů (tzv. právo na portabilitu).

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se se svojí stížností na statutárního ředitele Společnosti anebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (více na: www.uoou.cz).

 1. Pro zaměstnance, bývalé zaměstnance, agenturní zaměstnance, uchazeče o zaměstnání u Společnosti či členy volených orgánů Společnosti
 2. Účel a právní základ zpracování

  Účelem a právním základem zpracování osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců či agenturních zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti je zejména plnění zákonných povinností, které Společnosti plynou ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a v oblasti daňové, jakož i v oblasti exekučního či insolvenčního řízení, vedení veřejných rejstříků apod.).

  Účelem a právním základem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti je též řádné plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným zaměstnancem či bývalým zaměstnancem či členem voleného orgánu (např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, smlouvy o odměňování, dohody o odpovědnosti, smlouvy o výkonu funkce apod.), včetně eventuálního uplatňování a vymáhání nároků z takových smluv vyplývajících.

  Účelem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti je též řádné provozování a správa firemní sítě mobilních telefonů a firemní flotily služebních automobilů. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Společnosti na ochraně majetku, na řádné a efektivní správě firemních mobilních telefonů a automobilů, jakož i na řádném výkaznictví pro daňové účely (např. vedení knihy jízd).

  Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Společnosti je řádné a efektivní vyhledávání vhodných kandidátů pro obsazení různých pracovních pozic u Společnosti. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Společnosti na vyhledání co nejvhodnějších kandidátů pro konkrétní pracovní pozice.

  Příjemci osobních údajů

  Údaje zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců a agenturních zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných povinností Společnosti následujícím příjemcům: Česká správa sociálního zabezpečení, orgány daňové správy, zdravotní pojišťovny, veřejné rejstříky, exekutorské úřady, insolvenční soudy či další orgány veřejné správy ČR (v mezích jejich působnosti).

  Zpracováním osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců či agenturních zaměstnanců), uchazečů o zaměstnání i členů volených orgánů Společnosti mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, auditoři a daňoví či právní poradci (pouze v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s poskytováním služeb pro Společnost), externí poskytovatelé služeb v oblasti mzdového účetnictví a souvisejícího výkaznictví, poskytovatelé telekomunikačních služeb (zejm. v souvislosti se zajišťováním provozu služebních mobilních telefonů), poskytovatelé služeb spočívajících ve vydávání a správě firemních karet pro čerpání pohonných hmot do služebních automobilů, poskytovatelé služeb spočívajících ve správě a monitorování provozu flotily služebních aut apod.

  Doba uložení osobních údajů

  Osobní údaje zaměstnanců Společnosti (bývalých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu ke Společnosti (příp. po dobu trvání dočasného přidělení k výkonu práce u Společnosti) a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto pracovněprávních/obchodněprávních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

  Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány maximálně po dobu tří let ode dne, kdy byly uchazečem o zaměstnání Společnosti poskytnuty.

  Požadavek poskytnutí osobních údajů

  V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce anebo pro splnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zaměstnancem (bývalým zaměstnancem) či členem voleného orgánu Společnosti, je poskytnutí osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Společností.

  V případě uchazečů o zaměstnání u Společnosti nejsou subjekty údajů povinny své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou být v rámci výběrového řízení posouzeni z hlediska vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici, o kterou se uchází, a nemůže s nimi být následně sjednána a uzavřena pracovní smlouva, příp. dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.

 3. Pro akcionáře Společnosti
 4. Účel a právní základ zpracování

  Účelem zpracování osobních údajů akcionářů (včetně bývalých akcionářů) Společnosti je plnění zákonných povinností, které Společnosti vyplývají ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (zejména v souvislosti s povinností vést tzv. seznam akcionářů), jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti vedení veřejných rejstříků včetně rejstříku skutečných majitelů, v oblasti podnikání na kapitálových trzích, v oblasti plnění povinností vyplývajících z právních předpisů proti praní špinavých peněz apod.), příp. plnění povinností vyplývajících ze stanov Společnosti.

  Příjemci osobních údajů

  Údaje akcionářů Společnosti mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných povinností Společnosti následujícím příjemcům: veřejné rejstříky či jiné podobné evidence, jejichž vedení je předepsáno právními přepisy, ostatním akcionářům v souvislosti s jejich právem na vydání opisu ze seznamu akcionářů, Centrálnímu depozitáři cenných papírů v souvislosti s eventuálním vedením zaknihované emise akcií, soudům či jiným orgánům veřejné správy ČR (v rámci výkonu jejich působnosti), osobám pověřeným zajištěním výměny akcií v případě jejich změn nebo osobám pověřeným zajištěním výplaty plnění akcionářům ve smyslu příslušných právních předpisů.

  Zpracováním osobních údajů akcionářů Společnosti mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé služeb datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, auditoři a daňoví či právní poradci (pouze v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s poskytováním služeb pro Společnost), osoby pověřené zajištěním výměny akcií v případě jejich změn nebo osoby pověřeným zajištěním výplaty plnění akcionářům ve smyslu příslušných právních předpisů.

  Doba uložení osobních údajů

  Osobní údaje akcionářů Společnosti (včetně bývalých akcionářů) budou zpracovávány po celou dobu trvání Společnosti. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

  Požadavek poskytnutí osobních údajů

  V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů akcionářů nezbytné pro splnění povinností vyplývajících Společnosti z právních předpisů, je poskytnutí osobních údajů povinné.

 5. Pro klienty nebo potencionální klienty Společnosti
  1. Pro cestovní kanceláře, cestovní agentury a jiné even. jiné osoby (včetně jejich zaměstnanců, zástupců či jimi určených kontaktních osob), které uzavřely nebo plánují uzavřít smlouvu o poskytování ubytovacích či jiných hotelových služeb pro své zákazníky či jiné fyzické osoby
  2. Účel a právní základ zpracování

   Účelem a právním základem zpracování osobních je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným klientem, včetně eventuálního uplatňování a vymáhání nároků z takové smlouvy vznikajících nebo s ní souvisejících.

   Příjemci osobních údajů

   Osobní údaje klientů Společnosti mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgány daňové správy, exekutorské úřady, insolvenční soudy či další orgány veřejné správy ČR.

   Zpracováním osobních údajů klientů (včetně potencionálních klientů či jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé služeb souvisejících s uplatňováním a vymáháním nároků z uzavřených smluv, auditoři a daňoví či právní poradci (pouze v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s poskytováním služeb pro Společnost), externí poskytovatelé služeb spočívajících ve vedení účetnictví či jiného podobného výkaznictví apod.

   Doba uložení osobních údajů

   Osobní údaje klientů Společnosti (bývalých klientů, zástupců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu ke Společnosti a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby (zejména např. daňové či účetní doklady), jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

   Osobní údaje potencionálních klientů (či jejich zástupců, kontaktních osob) jsou uchovávány po dobu přípravy a vyjednávání podmínek eventuální smlouvy mezi Společností a takovým potencionálním klientem. Pokud k uzavření smlouvy nedojde, osobní údaje nejsou dále uchovávány (ledaže je třeba použít takové osobní údaje k uplatnění právních nároků Společnosti).

   Požadavek poskytnutí osobních údajů

   V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společnosti a klientem (bývalým klientem) je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke vzniku smluvního vztahu mezi klientem a Společností.

  3. Pro hosty Společnosti, tj. fyzické osoby, které uzavřely nebo plánují uzavřít se Společností smlouvu o poskytování hotelových služeb nebo které budou v hotelových zařízeních Společnosti ubytováni anebo zde budou čerpat jiné hotelové služby na základě smlouvy uzavřené mezi Společností a cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, ev. jinou osobou
  4. Účel a právní základ zpracování

   Účelem zpracování osobních údajů hostů Společnosti je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společnosti a příslušným hostem nebo smlouvy uzavřené mezi Společností a cestovní kanceláří, cestovní agenturou, ev. jinou osobou, na základě které host u Společnosti čerpá hotelové služby.

   Účelem a právním základem zpracování je též plnění zákonných povinností Společnosti spojených zejména s povinností vést evidenci ubytovaných hostů (ve formě domovní knihy či jiné podobné evidence ubytovaných) anebo ohlašovat údaje o ubytovaných různým orgánům veřejné správy ČR (zejména např. cizinecké policii), dle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích atp.

   Příjemci osobních údajů

   Údaje hostů Společnosti mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: cizinecká policie ČR, orgány daňové správy, exekutorské úřady, insolvenční soudy, obce či další orgány veřejné správy ČR.

   Zpracováním osobních údajů hostů (včetně potencionálních hostů) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, externí poskytovatelé účetních služeb a souvisejícího výkaznictví, poskytovatelé služeb datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé služeb souvisejících s uplatňováním a vymáháním nároků z uzavřených smluv, auditoři a daňoví či právní poradci (pouze v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s poskytováním služeb pro Společnost).

   Doba uložení osobních údajů

   Osobní údaje hostů Společnosti (bývalých hostů) jsou zpracovávány po dobu trvání poskytování hotelových služeb a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněny či vymáhány jakékoliv nároky s poskytovanými hotelovými službami jakkoliv související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby (zejména daňové či účetní doklady), jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

   Osobní údaje potencionálních hostů jsou uchovávány po dobu přípravy a vyjednávání podmínek eventuální smlouvy, na jejímž základě by hosté měli čerpat u Společnosti hotelové služby. Pokud k uzavření smlouvy (ani k faktickému čerpání služeb) nedojde, osobní údaje nejsou dále uchovávány.

   Požadavek poskytnutí osobních údajů

   V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti Společnosti, případně pro přípravu, uzavření a plnění (včetně vymáhání) smlouvy mezi Společností a hostem (bývalým hostem) nebo cestovní kanceláří, cestovní agenturou ev. jinou osobou, je poskytnutí osobních údajů hosta zákonným či smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke vzniku příslušného smluvního vztahu, resp. k čerpání hotelových služeb hostem u Společnosti.

 6. Pro dodavatele zboží či služeb pro Společnosti (a jejich zástupce, zaměstnance či kontaktní osoby)
 7. Účel a právní základ zpracování

  Účelem zpracování osobních údajů těchto obchodních partnerů Společnosti (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným obchodním partnerem, včetně vymáhání nároků vzniklých na základě takové smlouvy nebo s ní souvisejících.

  Příjemci osobních údajů

  Údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

  Zpracováním osobních údajů obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé služeb souvisejících s uplatňováním a vymáháním nároků z uzavřených smluv, auditoři a daňoví či právní poradci (pouze v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s poskytováním služeb pro Společnost).

  Doba uložení osobních údajů

  Osobní údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Společností a příslušným obchodním partnerem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

  Požadavek poskytnutí osobních údajů

  V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a obchodním partnerem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným obchodním partnerem a Společností.

V Praze dne 11.5.2018

Letiště Václava Havla 16 km / 25 minut (taxi)
Historické centrum 10 minut (metro)
Nejbližší metro Invalidovna, 5 minut chůze